Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA REGIONU CIGACIC

Rozdział I – Przepisy ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie Regionu Cigacic zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie posługuje się nazwą skróconą „SeRCe”

 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżoną.

 4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz z zachowaniem stosownych przepisów na terytorium innych państw.

 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Cigacice w gm. Sulechów.

§2.

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci określonych na podstawie odrębnych przepisów szczegółowych.

 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II – Cele i zadania Stowarzyszenia

§3.

 1. Celami Stowarzyszenia są:

 • Upowszechnianie dobrych przykładów Unii Europejskiej i innych krajów.

 • Działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich.

§4.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach w zakresie produkcji, handlu i usług.

 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 3. W przypadku prowadzenia odpłatnych działań pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności nie będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5.

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie:

 • zwyczajni,

 • wspierający,

 • honorowi.

§6.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna w kraju lub za granicą, która dla wsparcia celów Stowarzyszenia udziela pomocy rzeczowej lub finansowej. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

 5. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która wykazała się wyjątkowymi zasługami na rzecz Stowarzyszenia.

 6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla w drodze uchwały Zarząd.

 7. Status członka honorowego jest przyznawany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub członków zwyczajnych.

§7

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 • czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia.

 • zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków,

 • korzystania z majątku, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem zapisów § 19.

 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§8

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • przestrzegania i realizacji postanowień statutu Stowarzyszenia.

 • realizowania uchwał władz Stowarzyszenia.

 • czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

 • kształtowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię.

 • zaangażowania w pozyskiwanie środków na bieżącą działalność Stowarzyszenia.

§9

 1. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 2. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa i obowiązki określone w §7 i §8 Statutu Stowarzyszenia.

 3. Członek honorowy ma prawo do korzystania z pomocy w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia.

§10

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej w formie pisemnej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

 • skreślenia z listy na skutek niewywiązywania się członka z obowiązków określonych w niniejszym statucie i regulaminach oraz ustaleniach wewnętrznych władz Stowarzyszenia.

 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego..

  2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§11

 1. 1. Organami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie,

 • Zarząd,

 • Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat od końca roku, w którym odbyły się wybory.

§12

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • uchwalanie zmian statutu.

 • uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia.

 • wskazywanie źródeł pozyskiwania środków na bieżącą działalność Stowarzyszenia.

 • zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd rocznych finansowych i merytorycznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i sporządzanych przez Komisję Rewizyjną ocen rocznej działalności oraz podejmowanie uchwał dotyczących corocznego absolutorium dla Zarządu.

 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 • uchwalanie regulaminów i ustaleń wewnętrznych Stowarzyszenia.

 • podejmowanie decyzji w sprawie oznak i pieczęci Stowarzyszenia.

 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

3. W obradach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie zwyczajni, przy czym każdy posiada jeden mandat.

4. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej jeden raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd nie później niż do 30 maja każdego roku.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w obecności:

 • w pierwszym terminie – połowy liczby członków uprawnionych do głosowania,

 • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w szczególnie zasadnionych przypadkach przez Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,

 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 • na wniosek 1/3 członków zwyczajnych, w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od chwili złożenia wniosku.

§13

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie między obradami Walnego Zgromadzenia.

 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych.

 3. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie.

 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie dwóch Wiceprezesów.

 5. Prezes Stowarzyszenia organizuje i kieruje pracami Zarządu.

 6. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

 7. Do obowiązków i uprawnień Zarządu należy:

 • Wykonywanie zadań wynikających ze statutu oraz uchwał, regulaminów i ustaleń uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

 • Uchwalanie i aktualizacja Strategicznego Planu Działania oraz planów cząstkowych.

 • Pozyskiwanie źródeł finansowania programów celowych, projektów realizacyjnych oraz bieżącej działalności Stowarzyszenia.

 • Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.

 • Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.

 • Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, porozumień, związków i sieci.

 • Podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej, jak również statutowej działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

8. Zarząd obraduje na posiedzeniach według harmonogramu ustalonego przez Walne Zgromadzenie. Posiedzenia Zarządu są otwarte dla innych członków Stowarzyszenia i stanowią pole do załatwiania spraw bieżących, przyjmowania propozycji, uwag, opinii i innych głosów członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§14

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób wybranych spośród członków zwyczajnych na Walnym Zgromadzeniu.

 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera Zastępcę Przewodniczącego.

 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • Kontrolowanie działalności statutowej i gospodarczej oraz finansowej Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, nie później jednak niż do pierwszego zebrania Walnego Zgromadzenia w danym roku kalendarzowym; decyzję o przeprowadzeniu kontroli podejmuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy, informując o tym Zarząd z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 • Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu i składanie wniosku o udzielenie corocznego absolutorium Zarządowi.

5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

 • być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu poniesionych kosztów lub wynagrodzenia.

§15

 1. 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 2. 2. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego obrad.

§16

Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, w pozostałych przypadkach głosowanie jest jawne.

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

§18

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności własnej, dotacji celowych, odsetek bankowych, ofiarności publicznej, opłat sądowych i rekompensat.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego a nadwyżkę przychodów nad kosztami w całości przeznaczy na działalność pożytku publicznego

 3. Dla ważności oświadczenia woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych oraz innych pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób – Prezesa i Wiceprezesa lub Członka Zarządu lub osób przez nich upoważnionych.

 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może upoważnić jedną osobę do reprezentacji, podejmowania decyzji merytorycznych oraz składania ważnych oświadczeń woli i podpisów.

§19

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§20

 1. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress